Energieffektivisering

Mange bedrifter og offentlige institusjoner har høyere energibruk enn nødvendig. I mange tilfeller kan energibruken reduseres gjennom forholdsvis små grep og investeringer, både når det gjelder offentlige bygg, næringsbygg og industri.

Aktuelle tjenester i forhold til energibruk:

 • Kartlegging av energiflyt og energibruk
 • Forslag til tiltak for å redusere og optimalisere energibruk
 • Utrede alternativer for konvertering av fossil brensel
 • Utarbeidelse av søknader om tilskudd fra ENOVA
 • Oppfølging av planer og implementering av tiltak
 • Etablering av energiledelse med utgangspunkt i ny standard NS-EN 50001
 • Etablering og bistand ved drift av Energioppfølgingssystem (EOS)

Last nedproduktblad; Energieffektivisering

Energimerking av bygg

aPoint utfører energimerking i henhold til NVEs "Forskrift om energimerking av bygninger og energivurdering av tekniske anlegg". Ifølge forskriften skal alle boliger og yrkesbygg som leies ut og selges ha en energiattest. Yrkesbygg over 1.000 m2 skal alltid ha gyldig energiattest. Energiattesten består av et energimerke som viser bygningens energistandard.

Energiattesten består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter. Energikarakteren går fra A (best) til G (svakest). Karakteren gir en samlet vurdering bygningens energibehov, dvs. antall kWh som bygningen trenger per kvadratmeter ved normal bruk. Energikarakteren er basert på en beregning av levert energi. Oppvarmingskarakteren gir informasjon om hvor miljøvennlig oppvarmingen er, eller i hvilken grad energibehovet til oppvarming av rom og tappevann kan dekkes av andre energikilder enn strøm og olje 

I tillegg foreslår energiattesten en tiltaksliste over tiltak som kan gjennomføres for å gjøre bygningen mer energieffektiv og redusere energibruken.

Last nedproduktblad; Energimerking

Varmeløsninger

Bygninger som skal tilfredsstille Byggteknisk forskrift (TEK10) kan etter § 14-7 ikke installere oljekjel for fossilt brensel til grunnlast. Forskriften setter også krav til at bygninger under 500 m2 BRA skal prosjekteres og utføres slik at minimum 40 % av netto varmebehov kan dekkes av annen energiforsyning enn direktevirkende elektrisitet eller fossile brensler hos sluttbruker. For bygninger over 500 m2 BRA gjelder kravet for minimum 60 % av bygningens netto varmebehov.

I tillegg har mange offentlige etater, i sine klima- og energiplaner, målsetninger om å fase ut oljekjelene i sine bygg.

aPoint AS kan tilby vurdering av hvilke energikilder og oppvarmingsløsninger som vil være mest hensiktsmessig for det enkelte bygg eller en gruppe med bygg, både med tanke på investering, driftskostnader, vedlikehold og miljøregnskap.

Lavenergi- og passivhus

Bygninger, både bolighus og næringsbygg, bygges i stadig større grad etter lavenergi- og passivhusstandard. Dette er fremtidens boligform med lavt energibruk og gode teknologiske løsninger. I Regjeringens klimamelding er det foreslått at kravene i byggteknisk standard skal skjerpes til passivhusnivå i 2015. Dette krever større kunnskap både hos rådgivere, entreprenører og utførende.

For passivhus er det av stor viktighet at det blir valgt hensiktsmessige og kostnadseffektive løsninger i forhold til kravene i gjeldende passivhusstanarder. 

aPoint kan tilby følgende tjenester innenfor passivhus:

 • Vurdering iht. krav i passivhusstandard NS3700/3701.
 • Vurdere beste løsning for å oppnå passivhusnivå.
 • Valg av varmeløsning i passivhus/lavnergibygg.
 • Hjelp i forhold til søknader mot Enova
 • Energikoordinator mellom de ulike disipliner.

 

Last ned produktblad; Passivhus