Varmeløsninger

Bygninger som skal tilfredsstille Byggteknisk forskrift (TEK10) kan etter § 14-7 ikke installere oljekjel for fossilt brensel til grunnlast. Forskriften setter også krav til at bygninger under 500 m2 BRA skal prosjekteres og utføres slik at minimum 40 % av netto varmebehov kan dekkes av annen energiforsyning enn direktevirkende elektrisitet eller fossile brensler hos sluttbruker. For bygninger over 500 m2 BRA gjelder kravet for minimum 60 % av bygningens netto varmebehov.

I tillegg har mange offentlige etater, i sine klima- og energiplaner, målsetninger om å fase ut oljekjelene i sine bygg.

aPoint AS kan tilby vurdering av hvilke energikilder og oppvarmingsløsninger som vil være mest hensiktsmessig for det enkelte bygg eller en gruppe med bygg, både med tanke på investering, driftskostnader, vedlikehold og miljøregnskap.