Bioenergi

Bioenergi har en viktig rolle i Norges plan for å nå fastsatte klimamål, og muligheten for støtte for konvertering fra fossil energi til bioenergi er gode. I norske skoger er tilveksten betydelig større enn avvirkningen og potensialet for økt virksomhet er stort. Regjeringens klimamelding fra 2007 har satt som mål om økt utbygging av bioenergi med inntil 14 TWh innen 2020. Bioenergi innebærer store muligheter for offentlig virksomhet, kraftselskaper, næringslivet og industrien.

aPoint utfører vurdering av anlegg basert på biomasse eller biogass.

 • Utarbeiding av forprosjekt til bioenergianlegg.
 • Utarbeiding av søknad for støttemidler fra Innovasjon Norge, Enova og Transnova.
 • Valg av energibærer og type varmesentral.
 • Vurdere lokasjoner for varmesentral og biogassanlegg.
 • Økonomiske vurderinger og lønnsomhetsberegninger.
 • Beregninger av miljø- og klimapåvirkninger.

Fjernvarme/nærvarme - varmeproduksjon

Det er uttrykt et ønske fra sentralt hold om økning i fleksible varmeløsninger og substitusjon av oppvarming med elektrisk energi til vannbåren oppvarming. Ved nybygg eler større ombygginger/rehabiliteringer er det krav om andel med fornybar energi. For å løse dette kan det være fornuftig å se flere bygg i sammenheng. 

Vi tilbyr vurdering av fjernvarme- og nærvarmeprosjekter med tanke på:

 • Plassering av varmesentral
 • Trasévalg og kartlegging av mulige kunder
 • Valg av energikilder
 • Beregning av varmebehov
 • Økonomiske vurderinger og lønnsomhetsberegninger.
 • Kvalitetssikring av varmeprosjekter
 • Ved videre arbeid med fjernvarmeprosjekt kan vi også tilby utarbeidelse av konsesjonssøknad til NVE med beskrivelse av tiltaket og konsekvenser som følge av prosjektet.

Ved videreføring av prosjektet kan vi tilby oppfølging i forhold til myndigheter og offentlige organer, innhenting av priser for varmeanlegg og prosjektledelse og kontroll i samråd med byggeleder.

Småkraft

Blant tjenestene som aPoint tilbyr innen små vannkraft er:

 • Prosjektvurdering/forprosjekt
 • Utarbeidelse av forenklet melding
 • Utarbeidelse av konsesjonssøknad
 • Oppfølging og prosjektledelse

Vi tilbyr prosjektvurderinger for potensielle småkraftutbyggere. I dette inngår blant annet mulige plasseringer for inntak og kraftstasjon, trase for rørgate, overslag over vannføring og produksjon samt lønnsomhetsvurderinger for prosjektet. Befaringer i det aktuelle prosjektområdet vil være en del av vurderingen.

Videre arbeid med mulige prosjekter innbefatter enten forenklet melding eller konsesjonssøknad til NVE for godkjenning av prosjektet. For mindre prosjekter uten regulering av magasin, og med små inngrep og konsekvenser for natur, miljø og samfunn er det som regel tilstrekkelig med innsending av en forenklet melding til NVE. En slik melding inneholder som regel en kortfattet beskrivelse av tiltaket og mulige konsekvenser som følge av det.

Ved større prosjekter med regulering av magasin og mer omfattende inngrep og konsekvenser for prosjektområdet, vil det være nødvendig med en fullstendig konsesjonssøknad som innsendes til NVE. Denne inneholder en beskrivelse av tiltaket inkludert mer omfattende hydrologisk beskrivelse samt en utredning av mulige konsekvenser av tiltaket for blant annet biologisk mangfold, kulturminner, landskap, friluftsliv og landbruk. Her vil vi leie inn ekstern hjelp for en miljøanalyse av vassdraget.

Ved videreføring av prosjektet kan vi tilby oppfølging i forhold til myndigheter og offentlige organer, innhenting av priser for elektromekaniske anlegg og byggearbeider samt prosjektledelse og kontroll i samråd med byggeleder.

Vindkraft

Vi tilbyr en innledende vurdering av vindkraftverk med vurdering av størrelse på anlegg, plassering av turbiner og lønnsomhetsvurderinger av prosjektet. Dette inneholder også en kort vurdering av mulige konsekvenser i forhold til biologisk mangfold, vern, landskap, friluftsliv og andre mulige innvirkninger på nærområdet.

For videre vurderinger tilbyr utarbeidelse av melding med forslag til konsekvensutredning og til slutt konsesjonssøknad. En eventuell konsesjonssøknad vil inneholde en mer detaljert beskrivelse av tiltaket i tillegg til konsekvensutredninger for ulike fagtemaer. I deler av dette arbeidet vil vi samarbeide med andre aktører.

Havenergi

Havenergi er et område som fortsatt er umodent i energisammenheng. Potensialet er imidlertid stort, noe som er fastslått gjennom potensialstudie fra Enova. I tillegg gjør den lange kysten og erfaring med offshoreteknologi Norge til et svært aktuelt område for utbygging av havenergi.

Det er imidlertid fortsatt usikkerhet rundt potensial, teknologi og lønnsomhet. Offshore vindkraft og bølgeenergi har størst potensial, men det også er en del potensial innen tidevannskraft. I den forbindelse tilbyr vi tjenester for havenergi innen følgende områder:

 • Potensialstudier med kartlegging av mulig produksjonspotensial for ulike typer havenergi.
 • Undersøkelse av mulige lokasjoner for pilotprosjekter innen havenergi.
 • Legge til rette for ulike pilotprosjekter, med kontakt mot lokale og regionale myndigheter og leverandører.
 • Kartlegging av mulige konsekvenser i forhold til natur, miljø og samfunn.
 • Bistand ved forretningsutvikling for leveranser av tjenester og varer til havenergi.