Fjernvarme

Fjernvarme/nærvarme - varmeproduksjon

Det er uttrykt et ønske fra sentralt hold om økning i fleksible varmeløsninger og substitusjon av oppvarming med elektrisk energi til vannbåren oppvarming. Ved nybygg eler større ombygginger/rehabiliteringer er det krav om andel med fornybar energi. For å løse dette kan det være fornuftig å se flere bygg i sammenheng. 

Vi tilbyr vurdering av fjernvarme- og nærvarmeprosjekter med tanke på:

  • Plassering av varmesentral
  • Trasévalg og kartlegging av mulige kunder
  • Valg av energikilder
  • Beregning av varmebehov
  • Økonomiske vurderinger og lønnsomhetsberegninger.
  • Kvalitetssikring av varmeprosjekter
  • Ved videre arbeid med fjernvarmeprosjekt kan vi også tilby utarbeidelse av konsesjonssøknad til NVE med beskrivelse av tiltaket og konsekvenser som følge av prosjektet.

Ved videreføring av prosjektet kan vi tilby oppfølging i forhold til myndigheter og offentlige organer, innhenting av priser for varmeanlegg og prosjektledelse og kontroll i samråd med byggeleder.