Prosjekter / referanser

Forretningsutvikling og ledelse

 • Ingeniørutdanning i Kristiansund >

  Det er besluttet oppstart av ingeniørstudiet «Undervannsteknologi – drift og vedlikehold» ved Høgskolesenteret i Kristiansund fra høsten 2015. Studiet vil tilbys av Høgskolen i Bergen, og beslutningen ble tatt etter gjennomført forprosjekt i regi av Møre og Romsdal fylkeskommune.

  aPoint har vært engasjert begge faser av prosjektet, både i beslutningsfasen før jul med prosjektleder og utredningsansvar, og nå i etableringsperioden med ansvar for profilering og markedsføring, samt fremdrift i prosjektet på vegne av Høgskolen i Bergen.

  Les mer om ingeniørstudiet i Kristiansund her:

  Høgskolen i Bergen - logo

  Read More
 • KOM Rigg leverandørnettverk >

  aPOINT har ledet prosjektarbeidet knyttet til utviklingen av et leverandørnettverk mot petroleumsnæringen i Kristiansund. Arbeidet har pågått i flere faser, og har utviklet seg fra en mulighetsstudie av riggarbeid i Kristiansund til opprettelse av et leverandørnettverk som vil jobbe for å få flere, større offshorerelaterte oppdrag til Kristiansundsregionen. KOM Rigg SA ble stiftet i juni 2014, og er åpent for alle bedrifter som føler de er tjent med deltagelse i nettverket og som er villige til å betale den fastsatte deltagerkontingenten.

  Vestbase offshore no

  Read More
 • SmartHub >

  Som et ledd av Smart Strøm Nordvest-prosjektet (SSNV) er selskapet SmartHub AS opprettet. Dette selskapet skal drifte AMS-løsningen i Møre og Romsdal, og har tatt over som kontraktspart for prosjektsamarbeidet SSNV. aPOINT er engasjert gjennom SmartHub AS både med teknisk kompetanse og strategiarbeid.

  Smarthub AS

  Read More
 • IKT ORKidé - utarbeidelse av strategiplan >

  På oppdrag fra IKT ORKidé har aPOINT ledet utvikling av strategiplan for det kommunale samarbeidet for perioden 2014 til 2017. Formålet med strategiprosessen er å sikre at fellesinnsatsen innenfor IKT er tilpasset nasjonale og regionale målsettinger, og innbyggernes og næringslivets forventninger.


  Read More
 • Nordvest Kraft AS - utvikling av felles satsinger >

  Nordvest Kraft - gruppen består av 6 energiverk på Sunnmøre og i Romsdal. aPoint/Tensa har siden 2006 bistått selskapene med utvikling og iverksetting av nye felles satsinger.

  Read More
 • Strategiprosess - everk >

  For fire energiverk i Møre og Romsdal har aPOINT utviklet forretningsstrategi. aPOINT har hatt prosjektledelsen for disse prosessene. Read More
 • Innkjøpssamarbeid - Trønderkraft AS >

  Trønderkraft AS er et innkjøpsselskap for 18 energiverk i Midt-Norge. E-verkene vurderer utvidet samarbeid med blant annet felles IKT-løsninger. aPoint/Tensa har vært innleid som prosjektleder for dette arbeidet i perioden 2006 - 2008.

  tronderkraft logo

  Read More
 • Knudtzon Senteret - rådgivning og ledelse >

  Bistand rådgivning og daglig ledelse for Industriinkubatoren Knudtzon Senteret AS.

  knudtzon web

  Read More
 • Statoil - Etablering av Knudtzonsenteret >

  I samarbeid med Statoil ble det sett på muligheten for å opprette en industriinkubator for petroleumsindustrien i Kristiansund. Målet med senteret er å kunne støtte bedrifter og enkeltpersoner med forretningsutvikling og nyskapning innen olje og gass i Møre og Romsdal. aPOINT (tidl. Tensa AS) var med på å utrede mulighetene, utvikle strategiske prosesser og etablere Knudtzonsenteret. Read More
 • CleanPower AS - etablering og strategi >

  CleanPower AS ble etablert i 2005 for å kommersialisere en teknisk patent for småkraft. aPOINT (tidl. Tensa AS) deltok i etableringsfasen, og bidro spesielt i forretningsutviklingen og strategiprosessen. Read More
 • Inpower AS / Marine Power Technology AS >

  Bistand etablering, strategi og daglig ledelse for teknologiutviklingsselskap. Read More
 • Elsikkerhet Møre AS - Strategi >

  For Elsikkerhet Møre AS er det utført revisjon av strategiplaner og bistand i forbindelse med endringer på eiersiden. Read More
 • Nordmøre Næringsråd - Utvikling Nordmøre >

  Bistand i strategiprosess for videreutvikling av Nordmøre Næringsråd.

  Nordmøre næringsråd

  Read More
 • Heggset Engineering AS - Strategi >

  Bistand med forretnings- og markedsutvikling for Heggset Engineering AS. Read More
 • Torabu AS - Strategi >

  På forespørsel fra Fræna kommune ble det gitt bistand til virksomhetsutvikling for vekst- og attføringsbedriften Torabu AS i Fræna. Read More
 • Bølgen Næringshage AS >

  aPOINT (tidl. Tensa AS) var en viktig pådriver for etableringen av Bølgen Næringshage, og var deretter ansvarlig for den daglige ledelsen. Read More
 • Bølgen Invest AS >

  Bølgen Invest AS ble etablert som et regionalt investeringsselskap på Nordmøre. aPOINT (tidl. Tensa AS) ga bistand i etableringsprosessen. Read More
 • Oasen Kreativt Senter BA >

  Etablering og daglig ledelse av virksomhet for aktivisering og opptrening av arbeidsledige. Read More
 • Møreforskning >

  Bistand ved etablering av Møreforskning i Kristiansund. Read More
 • Smartfront AS >

  Etablering og management av Smartfront AS - bedrift innenfor programmeringsbransjen. Read More
 • Møre og Romsdal fylkeskommune - EU-finansiering >

  Posisjonering for EU-finansiering av prosjekter i Møre og Romsdal. Read More
 • Aktivitet AS >

  Bistand ved etablering av virksomhet for behandling av livsstilsproblematikk i Tingvoll. Read More
 • Ajour Media AS >

  Bistand forretningsutvikling for Ajour Media AS som utvikler og produserer dataprogramvare for medieindustrien. Read More
 • 1

Energibruk

 • Landstrøm for båter >

  På oppdrag for Kristiansund og Nordmøre Havn og NEAS, leder aPoint arbeidet med planlegging av landstrøm for båter i Kristiansund. Arbeidet omfatter detaljplanlegging av anlegg i Kristiansund. i tillegg utføres et arbeid med analyse av flere havner, utarbeidelse av et business case for aktører involvert og igangsettelse av arbeid for standardisering av løsninger. Arbeidet støttes av Transnova.

   Landstrm

   

  Read More
 • Statoil - Landstrøm >

  På vegne av Statoil ble det gjennomført et potensialstudie og en mulighetsutredning for landstrøm. Read More
 • Energianalyser for industribedrifter >

  aPoint har utført energianalyser for en rekke industribedrifter, innen ulike bransjer. Kartlegging av energiflyt, valg av energibærer, kartlegging av aktuelle tiltak og utnyttelse av spillvarme er blant oppgavene.

  Vi har utført oppdrag innen mange bransjer, bla: treforedling, møbel, slakteri, fiskeoppdrett, fiskeforedling, fryseri, plastproduksjon, ullvare, mekanisk industri og prosess industri.

  Oppdragsgiverne er industribedrifter i Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag.

  Read More
 • Krafttak Orkidé >

  Krafttak Orkidé er et interkommunalt samarbeid mellom ni kommuner på Nordmøre. Arbeidet omfatter bla. gjennomgang av de fleste byggene til kommunene for å effektivisere energibruken. aPoint/Energuide ledet dette arbeidet i 2010 - 2012.

   Orkide-Krafttak

  Read More
 • Energimerking av kommunale bygg >

  Vi har på oppdrag fra flere kommuner energimerket en rekke kommunale bygg. Energimerking er et offentlig pålagt krav for alle næringsbygg over 1000 m2, samt alle boliger og næringsbygg som selges eller leies ut. Energimerkingen gir grunnlaget for en energiattest som inneholder en energikarakter fra A til G som mål på hvor energieffektivt det aktuelle bygget er, samt en oppvarmingskarakter som mål på hvor stor andel av energien til oppvarming som kommer fra andre energibærere enn fossile kilder eller elektrisitet.

  Vi har blant annet hatt oppdrag for Sunndal kommune, Tingvoll kommune og Aure kommune, hvor vi tilsammen har energimerket over 40 offentlige bygg.  

  Read More
 • KBBL - Passivhus >

  I forbindelse med Kristiansund Boligbyggelags satsning på passivhus på Draget har aPOINT utført energiberegninger og energimerking av modellhuset. Ulike løsninger for bygningsmessige og tekniske løsninger ble simulert. Prosjektet et forbildeprosjekt med fokus på opplæring og bevisstgjøring i byggebransjen, og huset har vesentlig høyere kvalitet og komfort enn gjeldende krav i teknisk forskrift. 

  passivhus draget

  Read More
 • Energimerking og energianalyser for borrettslag >

  aPoint AS utfører energianalyser for hele borettslag og energimerking av hver enkelt leilighet. Energianalysene ser bla. på mulig effektiviseringstiltak i felles anlegg, oppvarmingsløsning og bygningsmessige tiltak.   

  Vi har i 2012 og 2013 bla. hatt oppdrag for Bjørsetbo Borettslag og Solbakken Terrasse Borettslag i Molde (MOBO).

  Read More
 • Energi- og klimaplaner for kommuner >

  aPoint/Energuide har vært sentral i arbeidet med utarbeidelse av klimaplaner for flere kommuner i Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag.

  Planene inneholder en statusdel med en beskrivelse av dagens situasjon på energi- og klimaområdet i kommunen på basis av offentlige tilgjengelige data. På bakgrunn av statusdelen er det utarbeidet en tiltaks- og handlingsdel med tallfestede mål for ulike områder som reduksjon av energibruk, reduksjon i klimagassutslipp osv., samt en tiltaksliste med konkrete tiltak som skal gjennomføres for at de fastsatte målene skal oppnås.

  Vi har utarbeidet planer for; Smøla kommune, Averøy kommune, Snillfjord kommune, Nesset kommune, Fræna kommune og Misund kommune, samt statusdel for Kristiansund kommune.

   

  Les en av planene her:

  Energi- og klimaplan Smøla, 2010 

   

   

  Read More
 • Rullering av lokale energiutredninger >

  Områdekonsesjonærer for elektrisk kraft er pålagt av NVE å utarbeide lokale energiutredninger for hver kommune i sitt konsesjonsområde. aPoint/Energuide har, på oppdrag for Nordmøre Energiverk AS, bidratt til å utarbeide utredninger for Kristiansund, Tingvoll, Averøy, Aure og Smøla. Utredningene er et statusdokument for energisituasjonen i hver kommune og inneholder informasjon om energibruk, energisystemet og energiproduksjon i de enkelte kommunene.

  Link til utredninger: Lokale energiutredninger

  Read More
 • Statoil / Vestbase - Grønn logistikk >

  På vegne av Statoil og Vestbase ble det utført mulighetsstudie for energieffektivisering på base. Read More
 • 1

Energiproduksjon

 • Utredning av biogassanlegg >

  aPoint/Energuide på oppdrag fra NEAS, Skretting AS og GC Rieber Oils AS, hatt rollen som prosjektleder for videre vurdering av biogassanlegg i Møre og Romsdal. Regionen har store utfordringer med håndtering av matavfall, slam og marine biprodukter. I dag sendes matavfall og marine biprodukter til biogassanlegg i Sverige og Danmark. Hensikten med biogassplanene er å realisere et anlegg hvor energi fra disse avfallene kan brukes lokalt. Prosjektet er utredet til et konkret prosjekt og har fått tilsagn om støtte fra Enova.

  logoer biogass mr

  Read More
 • Biogass - utredning av potensial >

  Høsten 2009 gjennomførte aPoint/Energuide på oppdrag fra NEAS (Nordmøre Energiverk AS) en potensialstudie for produksjon av biogass i Kristiansund. Hensikten var å se på muligheten for å bruke biogass som energibærer for et framtidig fjernvarmesystem i Kristiansund. Studien innefatter en vurdering av tilgjengelige råstoffer og energimengder, forslag til prosessutforming, lokaliseringsforslag samt en lønnsomhetsvurdering. Prosjektet ble videreført som et samarbeidsprosjekt mellom NEAS og det regionale renovasjonsmiljøet.

  Read More
 • Produksjon av foredlet biomasse - forprosjekt >

  På oppdrag fra Energi 1 Kraft AS har vi deltatt i prosjekt-/ressursgruppen som vurderte mulighetene for et flistørkeanlegg som utnytter spillvarme fra industrien. Forprosjektet vurderte råstoffkostnader, logistikk, teknologi og økonomi for produksjonen. Arbeidet ble utført i 2009.

  Read More
 • Småkraft - prosjektvurdering >

  aPoint/Energuide har gjennomført prosjektvurderinger for flere potensielle små vannkraftanlegg i Aure, Tingvoll og Surnadal. Oppdragsgivere har vært grunneiere og NEAS. Vurderingene inneholder blant annet:

  • Plassering av inntak, rørgate og kraftstasjon.
  • Anslag over nedbørsfelt og vannføring ved inntak.
  • Produksjonspotensial og installert effekt på turbin og generator.
  • Kort lønnsomhetsvurdering av prosjektet

  I samband med en slik vurdering gjennomføres det en befaring av det aktuelle vassdraget. En innledende vurdering av et småkraftprosjekt vil gi en god pekepinn på produksjonspotensial, kompleksitet og lønnsomhet for prosjektet.

   

  Read More
 • Vannkraft - Forenklede meldinger for småkraftverk >

  aPoint/Energuide har for CleanPower AS utarbeidet to forenklede meldinger for småkraftverk med søknad om konsesjonsfritak til NVE. Meldingene inneholder en beskrivelse av tekniske plan for prosjektet med hydrologiske data, trasévalg, plassering av inntak og kraftstasjon samt anslag over forventet produksjon og kostnader. Videre ble det utarbeidet en kort utredning rundt prosjektets konsekvenser for natur, miljø og samfunn inkludert en biologisk utredning utført av en ekstern part.

  Read More
 • Utvikling av vindkraftprosjekter >

  aPoint/Energuide har bidratt med tjenester i forhold til utvikling av vindkraftprosjekter for Nordmøre Energiverk. Tjenestene har gått ut på kartlegging av potensial for vindkraftproduksjon, analyse av måleresultater fra vindmaster, lønnsomhetsvurderinger, samt kartlegging av konflikter for mulige prosjekter i forhold til natur, miljø og samfunn.

  Read More
 • Konsesjonssøknad fjernvarme Kristiansund >

  På oppdrag for NEAS (Nordmøre Energiverk AS) deltok aPoint/Energuide i arbeidsgruppen som utarbeidet konsesjonssøknaden for fjernvarme i Kristiansund. Hovedfokuset vårt var kartlegging av potensielt varmebehov, trasévalg og kart. I konkurranse med tre andre aktører tildelte NVE konsesjonen til NEAS.

  Read More
 • Forprosjekt - Nasjonalt vindenergisenter Smøla >

  aPoint/Energuide har vært sekretær og prosjektleder for både forstudien og forprosjektet om kompetansesenteret Nasjonalt vindenergisenter Smøla. Smøla kommune, Statkraft, Nordmøre Energiverk og Energiregion Møre er eiere av prosjektet, og var også vesentlige bidragsytere i arbeidet med forprosjektet. Arbeidet resulterte i en forretningsplan for kompetansesenteret, som vurderte aktuelle målgrupper, krav til faglig innhold, krav til fasiliteter og demonstrasjonsanlegg, aktuelle samarbeidspartnere, organisering, etableringsplan, markedsføring og økonomi. Arbeidet resulterte i at senteret ble etablert.

  Les utredningen her: Nasjonalt Vindenergisenter Smøla

  Read More
 • Forprosjekt for Tingvoll sol- og bioenergisenter >

  aPoint/Energuide har vært sekretær og prosjektleder i forprosjektet om kompetansesenteret Tingvoll sol- og bioenergisenter. Tingvoll kommune, Nordmøre Energiverk og Energiregion Møre var eiere av prosjektet og var også vesentlige bidragsytere i arbeidet med forprosjektet, sammen med Bioforsk Økologisk, Tingvoll videregående skole og Småsamfunnssatsinga. Forprosjektet resulterte i en forretningsplan for kompetansesenteret, som vurderte aktuelle målgrupper, krav til faglig innhold, krav til fasiliteter og demonstrasjonsanlegg, aktuelle samarbeidspartnere, organisering, etableringsplan, markedsføring og økonomi. Arbeidet resulterte i at senteret ble etablert.

  Les utredningen her: Tingvoll sol- og bioenergisenter Read More
 • Varmesentral Tingvoll >

  På oppdrag for Tingvoll Biovarme AS har vi kartlagt spesifikasjoner for en varmesentral som kan dekke varmebehovet i Tingvollvågen, i tillegg til brenselskostnader, drift- og vedlikeholdskostnader og aktuelle rørtraséer. aPoint har også bidratt i byggefasen og i første del av driftsfasen.

   

  Read More
 • Havenergiproduksjon Møre og Romsdal - potensialstudie >

  I samarbeid med Runde Miljøsenter ble potensialet for havenergiproduksjon for Møre og Romsdal fylke kartlagt. Rapporten inneholder en grovvurdering av potensialet for havenergi langs kysten av Møre og Romsdal. Dette inkluderer både bølgeenergi og tidevannsenergi. Rapporten inneholder også en oversikt over aktuelle teknologier for produksjon av energi fra bølger og tidevann samt en kort vurdering av konfliktpotensialet ved havenergiproduksjon. Oppdragsgiver var Møre og Romsdal fylkeskommune.

  Prosjektet ble utført i samarbeid med Runde Miljøsenter.

  Les rapporten her: Potensiale for havenergiproduksjon i Møre og Romsdal

  Read More
 • Forstudie vindkraft >

  På vegne av Christie Partner, Aker Misund m.fl er det utført et forstudie for offshore vindkraft. Potensialet for offshore vindkraft ble utredet, og rapport for studiet utarbeidet.

  Read More
 • Green Point AS - potensiale vannkraft Møre og Romsdal >

  På vegne av Green Point AS er det utført kartleggingsstudier av potensialet for vannkraft på gitte lokasjoner i Møre og Romsdal. Read More
 • 1

IKT/strategi

 • Smart Strøm Nordvest >

  aPoint inngikk i januar 2013 en toårs kontrakt med SmartHub AS for bistand innenfor områdene strategi, prosjektstyring og administrasjon av prosjektet Smartstrøm Nordvest. SmarHub AS er et nystiftet selskap som eies av 11 nettselskap i Møre og Romsdal. Prosjektets formål er å innføre Avanserte måle- og styringssystemer (AMS) i de 11 nettselskapene, samt legge til rette for effektiv og kostnadsbesparende drift av løsningen etter at innføringen er gjennomført. aPoint/Tensa har bidratt i forprosjektet av dette samarbeidet.

   Nettselskaper-Logo

  Read More
 • Energi Norge AS - PVNO delt MNC >

  På vegne av Energi Norge AS i forbindelse med den pålagte AMS-utbyggingen ble muligheten for bruk av mobilnett for målerkommunikasjon utredet. Fokus på mulighet for å opprette et delt MNC på vegne av nettselskapene for å redusere kostnader og optimere tilgjengelighet. Read More
 • AMS - Hadeland Energinett AS >

  På vegne av Hadeland Energinett AS er det utført utredninger rundt innføringen av AMS for selskapet samt potensialet for samarbeid om innføringen med Energiselskapet Buskerud AS (EB). Read More
 • AMS - Energiselskapet Buskerud AS >

  På vegne av Energiselskapet Buskerud har aPOINT utført utredninger rundt innføring av AMS for selskapet samt potensialet for samarbeide om innføringen med Hadeland Energinett AS. Read More
 • Bredbånd Nordvest >

  aPoint/Tensa har vært engasjert som prosjektleder for prosjektet Bredbånd Nordvest siden 2006. I prosjektet skal områder uten bredbåndsdekning bygges ut. I alt deltar 32 av kommunene i Møre og Romsdal i prosjektet. Oppdragsgiver er Møre og Romsdal fylke. Read More
 • Kurs for EnergiNorge >

  aPoint/Tensa har siden 2008 stått for utvikling og gjennomføring av kursopplegg i forbindelse med innføring av AMS (smartstrøm/smarte målere) i energibransjen. Read More
 • IKT ORKidé - prosjektledelse >

  IKT ORKidé er et interkommunalt IKT-samarbeid som omfatter 14 kommuner. aPoint/Tensa har vært engasjert som prosjektleder siden 2004.

  Read More
 • ROR IKT >

  Bistand utvikling av IKT-samarbeid for kommuner i Romsdal. Read More
 • 1

Kontakt oss

aPoint AS
Omagt. 114
6517 Kristiansund
Org.nr: 990 535 531

 (+47) 96 62 88 00
 post@apoint.no
 Mer kontaktinfo
Våre ansatte

sellihca-logo

Logg inn