Vannkraft

Småkraft

Blant tjenestene som aPoint tilbyr innen små vannkraft er:

  • Prosjektvurdering/forprosjekt
  • Utarbeidelse av forenklet melding
  • Utarbeidelse av konsesjonssøknad
  • Oppfølging og prosjektledelse

Vi tilbyr prosjektvurderinger for potensielle småkraftutbyggere. I dette inngår blant annet mulige plasseringer for inntak og kraftstasjon, trase for rørgate, overslag over vannføring og produksjon samt lønnsomhetsvurderinger for prosjektet. Befaringer i det aktuelle prosjektområdet vil være en del av vurderingen.

Videre arbeid med mulige prosjekter innbefatter enten forenklet melding eller konsesjonssøknad til NVE for godkjenning av prosjektet. For mindre prosjekter uten regulering av magasin, og med små inngrep og konsekvenser for natur, miljø og samfunn er det som regel tilstrekkelig med innsending av en forenklet melding til NVE. En slik melding inneholder som regel en kortfattet beskrivelse av tiltaket og mulige konsekvenser som følge av det.

Ved større prosjekter med regulering av magasin og mer omfattende inngrep og konsekvenser for prosjektområdet, vil det være nødvendig med en fullstendig konsesjonssøknad som innsendes til NVE. Denne inneholder en beskrivelse av tiltaket inkludert mer omfattende hydrologisk beskrivelse samt en utredning av mulige konsekvenser av tiltaket for blant annet biologisk mangfold, kulturminner, landskap, friluftsliv og landbruk. Her vil vi leie inn ekstern hjelp for en miljøanalyse av vassdraget.

Ved videreføring av prosjektet kan vi tilby oppfølging i forhold til myndigheter og offentlige organer, innhenting av priser for elektromekaniske anlegg og byggearbeider samt prosjektledelse og kontroll i samråd med byggeleder.