ENOVAs støtteordning for landstrøm i norske havner er utlyst med søknadsfrist 29. mars 2019. Støtten kan utgjøre inntil 75% av anleggskostnaden. Dette er den sjuende utlysningsrunden, og det er sterke signaler på at det kan bli den siste i nåværende form. Hvis dere vurderer å investere i landstrøm anbefaler vi at dere søker på denne runden.

Illustrasjon: ENOVA

Illustrasjon: ENOVA

aPOINT AS kan gi dere support med:

  1. Søknad om støtte fra landstrømprogrammet.
  • aPOINT har tidligere bistått flere havner, der omsøkt beløp har blitt innvilget i alle tilfeller.
  • Vi kjenner Enova, landstrømprogrammet og andre Enovaprogram inngående.
  1. Bistand til anskaffelse, realisering og driftsfase av landstrømanlegg
  • Utforming av konkurransegrunnlag, prosjekt- / byggeledelse
  • Avklaringer med nettselskap - nødvendig nettkapasitet, anleggskostnader, tariffer, redusert elavgift, konsesjon m.m
  • Sluttrapportering til Enova og årlige rapporteringer
  1. Kostnadsvurderinger – salgspris per kWh landstrøm til skip

 

Ta kontakt så finner vi ut hvordan vi best kan bistå dere med deres søknad.